Pages

Snow

Monday, 12 December 2011

Imbuan Kata Kerja

Menerima tiga jenis imbuhan  awalan, akhiran dan apitan.
Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut:
gemerlap -------> bergemerlap
selereak----------> berselerak; menyelerakkan
Contoh imbuhan pada awalan
Akhiranvariancontoh perkataan
beR-be-bekerja
 bel-belajar
 ber-berkawal, berhasrat, berziarah
meNme-melawat, merasa
 mem-memberi, memproses
 meng-mengelak, menggali, menghabiskan
 menge-mengebom, mengetin, mengelupur, mengesahkan
di-di-dipukul, dibaca
mempeR-memper-memperbaharu, memperhamba, memperluas, memperdalam
dipeR-diper-diperbaharui
teR-te-terasa, terasuk, terombak
 ter-terminum, terpisah, tercarut

Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.
akhirancontoh perkataan
-kanbuatkan, amalkan, ramaikan, selesaikan
-ijauhi, turuti, masuki

contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya
Imbuhanvariancontoh perkataan
beR...anber...anberanggapanberdampingan
 be...anberatapanberebutan
beR...kanbe-...-kanberumahkanberantaikan
 ber-...-kanbertajukkanberbantalkan
meN...-kanme-...-kanmemasukkan, merundingkan, meyakinkan
 mem-...-kanmemberikan, mempastikan, memfatwakan
 men-...-kanmendirikan, menjadikan, menzahirkan
 meng...-kanmengambilkan,menggantikan, mengkanunkan
 menge...-kanmengeposkan, mengetinkan, mengesahkan
menN...ime...imeracuni, melindungi, meyakini
 mem-...imembeloti, mempelopori
 men--...-imenjalani, mensyukuri
 meng-...-1mengairi, mengekori, menghadiri, menggarami
mempeR-...kanmemper...-kanmemperhambakan, mempersendakan
ke...anke-...-ankecurian, kemalangan, kesiangan
di....idi-...-idiragui, dikasihi, dirindui
di...kandi-...-kandipulangkan, dibenarkan
dipeR...kandiper-....-kandiperkenankan, dipersembahkan, diperlihatkan

No comments:

Post a Comment