Pages

Snow

Monday, 28 November 2011

Objektif Kemahiran Bahasa

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: 

i. mendengar, memahami , menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat;

ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul;

iii. mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan pelbagai soalan bercapah dan pesanan mengikut urutan yang betul;

iv. bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan frasa yang betul. Ayat yang mengandungi kata penggilan bukan dalam kalangan keluarga asas dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;

v. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar dengan tepat menggunakan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

vi. berbicara untuk mendapat dan menyamnpaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila;dan

vii. berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur
i. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa.

ii. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.

iii. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur.

iv. Memberi peluang kepada murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran.

v. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa;

vi. Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

1 comment: